Ku czci doktora Władysława Klementowskiego

   

        Już niebawem, 6 kwietnia 2018 r., odbędzie się uroczyste odsłonięcie pomnika doktora Władysława Klementowskiego. W związku z tym, Szkoła Podstawowa nr 1 i Komitet Społeczny Budowy Pomnika doktora Władysława Klementowskiego, ogłaszają gminny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Postać doktora Władysława Klementowskiego i jego praca".

Cele konkursu:
• promocja postaci doktora Władysława Klementowskiego w środowisku lokalnym;
• kształtowanie postaw altruistycznych przez pryzmat postaci doktora Władysława Klementowskiego , jako wzorca osobowego w służbie drugiemu człowiekowi;
• prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej;
• rozwijanie zdrowej rywalizacji;
• wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej.
Konkurs rozpoczyna się 15 lutego 2018 r. i trwać będzie do 20 marca. Mogą brać w nim udział uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV- VII.

 

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu i Komitet Społeczny Budowy Pomnika doktora Władysława Klementowskiego.

Cele konkursu:

 • Promocja postaci doktora Władysława Klementowskiego w środowisku lokalnym.
 • Kształtowanie postaw altruistycznych przez pryzmat postaci

doktora Władysława  Klementowskiego , jako wzorca osobowego w służbie drugiemu człowiekowi.

 • Prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej.
 • Rozwijanie zdrowej rywalizacji.
 • Wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej.

Informacje o konkursie:

 • Konkurs rozpoczyna się 15 lutego 2018 r. i trwać będzie do 20 marca 2018r.
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-III i IV- VII
 • Podział na dwie grupy wiekowe:

I kategoria - klasy I-III szkoły podstawowej

II kategoria- klasy IV-VII szkoły podstawowej

 • Temat pracy konkursowej brzmi:

„Postać doktora Władysława Klementowskiego i jego praca”

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Prace konkursowe należy złożyć (przesłać) do dnia 20 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu.

Adres szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piszu

ul. Klementowskiego 2

12-200 Pisz

 • Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice - oprócz kompozycji przestrzennych, prac na szkle, z użyciem produktów spożywczych (kasze, makarony, ryż itp..), technik komputerowych i rzeźb.
 • Format pracyA3.
 • Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
 • Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 • Uczestnik konkursu, przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 • Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 • Wraz z pracą należy dołączyć podpisaną przez prawnego opiekuna zgodę na przetwarzanie i  publikację danych osobowych.
 • Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody:

 • Jury powołane przez organizatorów, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu – I, II ,III miejsce i wyróżnienie w każdej kategorii.
 • Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  30 marca 2018 roku, na stronie Szkoły Podstawowej nr.1 w Piszu www.sp1.pisz, oraz na stronie szkoły na facebooku https://www.facebook.com/SP1-Pisz-180736922499989/.
 • Prezentacja prac i wręczenie nagród  laureatom konkursu nastąpi 6 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu, podczas uroczystości związanej z odsłonięciem pomnika doktora Władysława Klementowskiego.
 • Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 • Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 • Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 

 

Postanowienia końcowe:

 • Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas uroczystości związanej z odsłonięciem pomnika doktora Władysława Klementowskiego.
 • Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 • Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 • Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.sp1.pisz.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
 1. a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkurs,
 2. b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
 3. c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
 4. d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

Kontakt:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piszu

Alina Skrodzka, Edyta Kulczewska

tel: 87 4232522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM

I AKCEPTACJA JEGO ZAPISÓW

 

 

Ja, rodzic/opiekun prawny ucznia…………………………………………………………, 

                                                             Imię, nazwisko uczestnika konkursu

ucznia klasy …………. Szkoły …………………………………… w ………………...……. ,

niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie Plastycznym „Postać doktora Władysława Klementowskiego i jego praca”  oraz przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu oraz w mediach społecznościowych wraz z podaniem imienia, nazwiska nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji
i celów promocyjnych konkursu.

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,
 • dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,
  a w szczególności na liście laureatów,
 • podanie danych jest dobrowolne,
 • mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
 • potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem ogólnym konkursu plastycznego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu I Społeczny Komitet Budowy Pomnika doktora Władysława Klementowskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 oraz akceptuję ich zapisy.

…………………………………..                                     ………………………………………..

                       (data)                                                                                     podpis składającego oświadczenie *

* - oświadczenie podpisuje czytelnie uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika