GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę "

 

I. CELE KONKURSU:

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci;
 • promowanie wnikliwej obserwacji zwierząt, rozwijanie umiejętności dokumentacji zjawisk przyrodniczych;
 • wskazanie właściwych zasad wsparcia dzikich zwierząt zimą;
 • przedstawienie roli dziecka w pomocy zwierzętom;
 • promowanie plastycznych uzdolnień dziecka;
 • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

II. UCZESTNICY KONKURSU:

 • Uczniowie szkół podstawowych MIASTA I GMINY PISZ.
 • Kategoria: klasy 0 – III.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 • Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy techniką plastyczną: rysowanie, malowanie, wydzieranka, wyklejanka i inne techniki plastyczne.
 • Praca ma być zgodna z tematem konkursu – ma przedstawiać jak uczeń pomaga dzikim zwierzętom przetrwać niekorzystne warunki klimatyczne.
 • Format pracy:  A 3;
 • Każde szkoła może przesłać maksymalnie 5 prac.
 • Każdy z uczestników składa tylko 1 pracę.
 • Prace muszą być dokładnie opisane literami drukowanymi na odwrocie pracy według wzoru: imię i nazwisko autora, wiek (klasa), dokładny adres szkoły lub placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, telefon kontaktowy do nauczyciela lub szkoły.
 • Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 • Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora).

IV. TERMIN NADSYŁANIA PRAC:

Prace należy składać osobiście lub nadsyłać do 12 LUTEGO 2016 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

ul. dr. Wł. Klementowskiego 2

12-200 Pisz

V. OCENA PRAC I NAGRODY:

 

Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora.

Organizatorzy przewidują dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy:

 

Izabela Bednarczyk

Marta Markowska