Punktowy system oceny zachowania

w Szkole Podstawowej nr 1

 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności:
  1. Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym
  2. Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych
 2. Każdy uczeń na początku półrocza otrzymuje kredyt 100 pkt., który jest równowartością oceny W ciągu półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.
Zachowanie Punkty
Wzorowe 200   i więcej
Bardzo dobre 150 - 199
Dobre 100 – 149
Poprawne 50 - 99
Nieodpowiednie 1 - 49
Naganne 0
 1. Zwiększenie liczby punktów lub ich utratę potwierdza się uwagą w dzienniku elektronicznym.
 2. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceny zachowania, które są również dostępne w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły oraz w Statucie szkoły.
 3. Konkretnemu zachowaniu – pozytywnemu lub negatywnemu przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.
 4. Ocenę śródroczną i końcoworoczną ustala się po zsumowaniu uzyskanych w półroczu punktów. Ocena roczna jest średnią z I i II półrocza, przy czym ocenom odpowiadają cyfry:
  1. Wzorowa = 6
  2. Bardzo dobra = 5
  3. Dobra = 4
  4. Poprawna = 3
  5. Nieodpowiednia = 2
  6. Naganna = 1
 5. Jeśli uczeń w ciągu półrocza ma:

-50 pkt. - nie może otrzymać oceny wzorowej

- 75 pkt – nie może mieć oceny bardzo dobrej

- 100 pkt. – nie może mieć oceny dobrej

bez względu na zebrane w półroczu punkty plusowe

         

            6. Uczeń nie może otrzymać oceny nagannej w sytuacji gdy otrzyma 100 pkt i liczba punktów ujemnych jest nie niższa niż 200.

 1. Za szczególnie negatywne czyny i brak poprawy zachowania wychowawca oraz dyrektor ma prawo udzielić odpowiednio upomnienia oraz nagany. Upomnienie wychowawcy skutkuje zawieszeniem w prawach ucznia na 1 miesiąc (zakaz udziału w zawodach, wycieczkach, dyskotekach). Nagana dyrektora jest równoznaczna z obniżeniem oceny półrocznej lub końcoworocznej o 2 stopnie.
 2. Dostosowanie systemu oceny zachowania do potrzeb uczniów ze stwierdzoną przez Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nadpobudliwością psychoruchową:
  1. Jeżeli uczeń ze stwierdzoną nadpobudliwością uzyska w ciągu półrocza od 1 do 30 pkt. ujemnych, punkty te nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej lub końcoworocznej.
  2. Jeśli uzyska od 31 do 60 pkt. ujemnych, przy ustalaniu oceny będzie liczonych 50% z nich.
  3. Jeśli uzyska więcej niż 60 pkt. ujemnych, przy ustalaniu oceny będzie liczonych 75% z nich.

 

Waga pozytywnych zachowań

Udział w olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim 50 pkt. (tytuł laureata x 2)
Udział w konkursie rejonowym 20 pkt. (zwycięstwo x 2)
Udział w konkursie szkolnym 10 pkt. (zwycięstwo x 2)
Pełnienie funkcji w szkole (efektywne) 20 pkt. (raz w półroczu)
Pełnienie funkcji w klasie (efektywne) 15 pkt. (raz w półroczu)
Sumienne wykonywanie obowiązków dyżurnego 10 pkt. (raz w tygodniu)
Udział w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim 50 pkt. (miejsce na podium x 2)
Udział w zawodach sportowych na szczeblu rejonowym 20 pkt. (miejsce na podium x 2)
Udział w zawodach sportowych gminnych i powiatowych 10 pkt. (miejsce na podium x 2)
Udział w sportowych imprezach masowych (biegi uliczne, inauguracja roku sportowego) 10 pkt.
Systematyczny udział w szkolnych kołach zainteresowań 15 pkt. (raz w półroczu)
Rozwijanie zainteresowań (np. udział w zajęciach teatralnych, tanecznych, sportowych) poza szkołą 10 pkt. (raz w półroczu)
Praca na rzecz szkoły (udział w przedstawieniach, akcjach, koncertach; redagowanie tekstów do gazetki szkolnej) 50 pkt.
Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej 10 pkt.
Pomoc w nauce 10 pkt.
Punktualność (brak spóźnień) 10 pkt. (raz w półroczu)
Brak godzin nieusprawiedliwionych 10 pkt. (raz w półroczu)
100% frekwencja (brak nieobecności) 20 pkt. (raz w półroczu)
Inne pożądane zachowania 10 pkt.
Wyjątkowa kultura osobista (dobre maniery) 10 pkt.
Wywiązywanie się z podjętych zadań 10 pkt.
Przeciwstawianie się przejawom agresji 20 pkt.

 

Waga negatywnych zachowań

Niewykonywanie poleceń nauczyciela ( na lekcjach i przerwach) 10 pkt.
Aroganckie zachowanie w stosunku do dorosłych, utarczki słowne, niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych 20 pkt.
Przeszkadzanie na lekcjach (rozmowy, chodzenie po klasie, odpowiedzi bez podniesienia ręki) 10 pkt.
Niewykonywanie obowiązków dyżurnego 10 pkt.
Godziny nieusprawiedliwione 5 pkt. (za każdą opuszczoną godzinę)
Spóźnianie się na lekcje 5 pkt. (za każde spóźnienie)
Zaczepianie słowne lub fizyczne (dokuczanie, przezywanie, skarżenie) 10 pkt.
Wyłudzanie pieniędzy 20 pkt.
Bójka 30 pkt.
Pobicie 50 pkt.
Kradzież 50 pkt.
Wulgarne słownictwo 10 pkt.
Niszczenie (np. książek), zaśmiecanie otoczenia 20 pkt.
Nieuczciwość (oszustwa, kłamstwa, ściąganie, odpisywanie prac domowych)                                                    30 pkt.
Podrobienie podpisu, usprawiedliwienia 30 pkt.
Używanie telefonu komórkowego na lekcji i na przerwie 10 pkt
Nieodpowiedni wygląd (makijaż, farbowane włosy, ekstrawaganckie fryzury, wiszące kolczyki, pocięte spodnie, krótkie spodenki na lekcjach innych niż wf, zbyt krótkie spódnice i bluzki; 10 pkt.
Brak stroju odświętnego - biała koszula/bluzka, ciemne spodnie/spódnica (początek i zakończenie roku szkolnego, wigilia klasowa, akademie z okazji Dnia Edukacji, Święta Niepodległości i inne oficjalne uroczystości) 10 pkt.
Stosowanie lub przynoszenie używek (papierosy, alkohol, środki odurzające) 50 pkt.
Inne negatywne zachowania 10 pkt.

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2011 SP 1 w Piszu. All Rights Reserved.